logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Grubumuz Hakkında

Glomerülonefritler, son dönem böbrek yetersizliğinin en önde gelen sebepleri arasında olup bu nedenle nefroloji alanında araştırılması gereken önemli bir hastalık grubunu oluşturmaktadırlar. Özellikle primer glomerüler hastalıklar konusunda, hem ülkemizde hem de uluslar arası bilim camiasında yapılmış olan çalışmalar genellikle az sayıda hasta içeren, çoğunlukla klinik seyir ve doğal gidişle ilgili çalışmalardır. Tedavi ile ilgili ise hem daha az sayıda çalışma vardır, hem de hasta sayısı ve randomizasyonla ilgili büyük eksiklikler vardır. Bu nedenle, ülkemizdeki bu hastalıklarla ilgili bir çalışma grubuna ihtiyaç duyuldu.  

Bu amaçla 04.04.2008 tarihinde Türk Nefroloji Derneği bünyesinde, Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalık Çalışma Grubu (TSN-GOLD) kuruldu.  

Grubumuzun başlıca amaçları: 

Glomerüler hastalıklarların;

-Ülkemizdeki demografik özelliklerin, dağılımların, tedavi ile ilişkili özelliklerin ve prognozların saptanması

-Prospektif klinik veya deneysel çalışmalar yapmak 

-Takip ve tedavisi konusunda ulusal standartlar ve kılavuzlar hazırlamak 

-Majör komplikasyonlarını araştırmak ve bu konuda gerekli önerilerde bulunmak 

-Konservatif (non-immunolojik) ve immunosuppressif tedavi protokollerinin standardizasyonu ve bu tedavilerin etkinlik ve yan etkilerinin belirlenmesi 

-Ulusal bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu konuda hekimlerin bilgilendirilmesini sağlamak 

-Hastaların hayat kalitelerinin artırılması konusunda gerekli önerilerde bulunmak