logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

ANCA ilişkili vaskülit tedavisinde bir köşe taşı çalışma. Steroide alternatif bulundu mu?
10/09/2021

Şubat 2021 de New England Journal of Medicine’de yayımlanan randomize kontrollü bir çalışmada (N Engl J Med 2021; 384: 599-609, DOI: 10.1056 / NEJMoa2023386) C5a reseptör inhibitörü olan avacopanın, antineutrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ile ilişkili vaskülit tedavisindeki etkinliğine dair sonuçları sunulmuştur. Tüm hastalar siklofosfamid (ardından azatioprin) veya rituksimab almakta iken; bir grup günde iki kez 30 mg oral avacopan, diğer grup ise oral prednizon alacak şekilde tasarlanman bu çalışmaya toplam 331 hasta dahil edildi. (166 avacopan, 165 prednizon grubu). Başlangıç özellikleri benzer olan gruplardan 26. haftada remisyon birincil sonlanımlarda her iki grup bir birine üstünlük göstermedi [avacopan alan 166 hastanın 120'sinde (% 72.3) ve prednizon alan 164 hastanın 115'inde (% 70.1) (ilk birincil son nokta) gözlendi (tahmini ortak fark, yüzde 3.4; % 95 güven aralığı [ CI], −6.0 ila 12.8; non-inferiority P <0.001; superiority P = 0.24)]. Ancak 52. Haftada remisyonda olan hasta yönünden avacoban grubu daha üstün bulundu [avacopan alan 166 hastanın 109'unda (% 65,7) ve prednizon alan 164 hastanın 90'ında (% 54,9) sürekli remisyon (ikinci birincil son nokta) gözlendi (tahmini ortak fark, yüzde 12,5;% 95 CI, 2,6-22,3; non-inferiority P <0,001; superiority P = 0,007). Avacopan alan hastaların% 37.3'ünde ve prednizon alanların% 39.0'ında ciddi yan etkiler meydana geldi.
Sonuçta ANCA ilişkili vaskülitte, avacopan 26. haftada remisyon açısından prednizondan daha aşağı değildi, ancak üstün de değildi: Ancak 52. haftada remisyona göre avacoban, prednizondan daha üstündü.