logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

DAPA-CKD IgA Nefropatisi Alt Grubunun Analizi
10/09/2021

Dapagliflozinin kronik böbrek hastalarında kullanımını konu edinen DAPA-CKD çalışmasının IgA nefropatisi (IgAN) hastaları için yapılan analizi Nisan 2021’de Kidney International’da yayımlandı. Önceden kararlaştırılmış bir analiz olan bu yazıda, 254’ü biyopsi ile doğrulanmış IgAN tanısına sahip 270 hastanın sonuçları sunuldu. Her biri en az 4 hafta boyunca ACE inhibitörü ya da anjiotensin reseptör blokeri kullanan, eGFR’si 25-75 ml/dk/1.73 m2 aralığında ve medyan idrar albümin/kreatinin oranı 200-5000 mg/g aralığında olan hastalar dapagliflozin ve plasebo koluna randomize edildi. Hastaların 137’si dapagliflozin 10 mg, 133’ü plasebo kolunda yer aldı ve medyan 2.1 yıl boyunca takip edildi. Ortalama yaş 51.2, ortalama eGFR 43.8 ml/dk/1.73 m2 ve medyan idrar albümin/kreatinin oranı 900 (539.6-1515) mg/g bulundu. eGFR’de en az % 50 azalma, son dönem böbrek yetersizliği gelişimi, böbrek veya kardiyovasküler nedenli ölümden oluşan primer bileşik sonlanım dapagliflozin kolunda % 71 azaldı [HR 0.29 (% 95 CI 0.12-0.73)]. Böbreğe spesifik sekonder sonlanımda da dapagliflozin kolunda % 76’lık bir azalma tespit edildi [HR 0.24 (% 95 CI 0.09-0.65)]. Plaseboya kıyasla dapagliflozin grubunda albüminüride % 26 azalma görüldü. Yan etki profilleri ise benzerdi, majör hipoglisemi veya diyabetik ketoasidoz izlenmedi.
Dr Şafak Miroğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji BD

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(21)00396-3/fulltext