logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

IgA nefropatili hastalarda glomerüler IgG boyaması ile kötü prognostik bulgular arasındaki ilişki: TSN-GOLD çalışma grubu verileri
09/11/2021

Grubumuzun primer glomerüler hastalıklar veritabanından elde edilen verilerle bir makalesi daha yayımlandı. Bu makalede, ülkemizdeki 47 nefroloji kliniğinden Mayıs 2009-2019 yılları arasında elde edilen yaklaşık 943 IgA Nefropati tanılı hastanın epidemiyolojik, klinik ve başvuru laboratuvar verileri yanında temel histopatolojik özellikleri de sunulmuştur. IgA nefropatisinde galaktoz eksik IgA1’ler IgG ile glomerüler kapiller ve mezenjiumda immünkompleksler yaparak inflamatuar süreci başlatır. Bu çalışmada IgA nefropatisi tanısı almış hastalarda rutin immünofloresan mikroskopi (IFM) ile saptanan IgG boyama yoğunluğunun ve IgG pozitifliğinin kötü renal prognostik kriterler ile ilişkili olup olmadığına bakıldı. Hastaların %81'i ( n =764) IgG negatif, %19'u ( n  =179) pozitif idi. IgG (+), IgG (++), IgG (+++) grupları arasında histopatolojik bulgular açısından fark yoktu (tümü için, p > 0.05). IgAN hastalarında rutin IFM ile saptanan glomerüler IgG negatifliği ve pozitifliğine bakarak prognozun iyi yada kötü olabileceğini önceden tahmin etmek güçtür. 

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-021-02560-2