logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

ANCA-ilişkili Vaskülitte Renal Arteritin Yeniden Değerlendirilmesi: Klinik Özellikler, Patoloji ve Sonlanım
09/11/2021

ANCA-ilişkili vaskülitte (AAV) böbrek tutulumu tanı anında %60-80 olup artmış mortalite ile ilişkilidir. Böbrekte glomerüler alan, medüller alan ya da küçük damar tutulumu olabilir. Küçük damar arteriti olan AAV hastalarında hastalık seyri daha ciddi seyredebilir. JASN Ekim 2021’de yayımlanan makalede 251 AAV’si olan hastanın böbrek biyopsileri geriye dönük olarak küçük damar tutulumu açısından yeniden değerlendirilmiş. 34 hastada küçük damar vasküliti, arter duvarında fibrinoid nekroz ve/veya arter mediasını etkileyen inflamatuar birikim şeklinde tanımlanmış. Berden ve ark. önerdiği glomerüler hasarın değerlendirilmesi normal, sellüler ve fibröz kresentik ve global sklerotik glomerüllerin sayı ve yüzdelerine göre belirtilmesi ile yapılmış. ANCA-renal risk skoru (ARRS) Brix ve ark. önerdiği gibi IF/TA yüzdesi, normal glomerül yüzdesi ve tanı anındaki tahmini GFH birlikte değerlendirilerek yapılmış.
Küçük damar tutulumu olan bu 34 hastanın daha yaşlı oldukları ve periferik nöropati ve dispeptik yakınma gibi extrarenal tutulumlarının daha sık olduğu tespit edilmiş. Yine bu grupta hastaların daha yüksek son dönem böbrek yetmezliğine (SDBY) gidiş riski olduğu bulunmuş (HR:2,2, p=0,01). Serolojik olarak bu grupta MPO-ANCA ve granülamatöz inflamasyon daha sık olarak görülmüş.
Sonuç olarak bu çalışma ile küçük damar arteriti bulguları olan hastaların klinik ve laboratuvar olarak daha farklı olduklarını ve sonlanımın daha kötü olduğu gösterildi. Küçük damar tutulumunun yaygınlığı ve doğasının da patolojide sorgulanması gereken bir parametre olduğu ve Berden veya Brix sınıflandırmalarında kullanılması gerektiği görüldü. 

https://jasn.asnjournals.org/content/32/9/2362.long

Dr Didem Turgut
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
İç Hastalıkları, Nefroloji BD, Ankara