logo
Türk Nefroloji Derneği Glomerüler Hastalıklar Çalışma Grubu
Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group (TSN-GOLD)

Primer Glomerüler Hastalıklar Veritabanı

Anti-Glomerüler Bazal Membran Hastalığında İmlifidazın Kullanımı
21/03/2022

İmlifidaz, IgG’yi parçalayan bakteri kökenli (S. pyogenes) bir enzimdir ve Avrupa’da sensitize hastaların böbrek naklinde desensitizasyon amaçlı kullanımı onaylanmıştır. Anti-glomerüler bazal membran hastalığında (anti-GBM) bu ajanın kullanımını konu edinen bir faz 2a çalışması olan GOOD-IDES-01’in sonuçları, Mart 2022’de JASN’da yayımlandı. eGFR’si <15 ml/dk/1.73 m2 olan toplam 15 hastada pulse metilprednisolon ve siklofosfamide ek olarak plazma değişimi yerine tek doz 0.25 mg/kg imlifidaz uygulandı. En az 48 saat anüri varlığı, en az 5 gündür diyalize bağımlı olmak veya alveolar hemoraji varlığı temel dışarıda bırakma kriterleriydi. Başlangıçta 10 hasta diyalize bağımlıydı ve kalan 5 hastanın eGFR’si 7-14 ml/dk/1.73 m2 idi. İmlifidaz infüzyonundan 6 saaat sonra tüm hastaların anti-GBM seviyesi tespit edilebilir sınırın altına indi. Çalışmanın başlangıcından önce 14 hastaya medyan 1 seans (aralık: 1-13) plazma değişimi uygulanmıştı. Anti-GBM seviyelerinin tekrar yükselmesi nedeniyle 10 hastaya imlifidazdan medyan 6.5 gün (aralık: 3-22) sonra plazma değişimi uygulandı: 6 hasta 2-5 seansa, 4 hasta ise 10-16 seansa ihtiyaç duydu. Altı aylık takibin sonunda 10 hasta (% 67) diyalizden çıktı. 2017’de yayımlanan ve dahil edilme kriterleri bu çalışmaya benzeyen historik bir kontrol grubunda (McAdoo SP et al. Kidney Int 2017) ise bu oran % 18’di. Anti-GBM hastalığının doğası düşünüldüğünde ciddi bir tedavi alternatifi olabileceği tahmin edilen imlifidaz için bu sonuçlar gelecek vaat etmektedir.
https://jasn.asnjournals.org/content/early/2022/03/08/ASN.2021111460
Uhlin F et al. Endopeptidase Cleavage of Anti-Glomerular Basement Membrane Antibodies in vivo in Severe Kidney Disease: An Open-Label Phase 2a Study. J Am Soc Nephrol 2022 Mar 8;ASN.2021111460. doi: 10.1681/ASN.2021111460.